آخرین اخبار :
Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.

Post 1
حوادث

غرق شدن دو نفر در کانال آب روستای دیوکلا

ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.ساعت 2:35 اول تیرماه گروه نجات ایستگاه شهید جهانیان به روستای دیوکلا اعزام شدند.


گالری تصاویر

Thumbnail 1

اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار

Thumbnail 2

اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار

Thumbnail 3

اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار

Thumbnail 4

اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار

Flickr Photos

آخرین اخبار

  • اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار

  • اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب مید کاغذ جنب میدان بار

  • اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب مید کاغذ جنب میدان بار

درباره ما

انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بارانبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بارکاغذ جنب میدان بار اطفائ حریق انبار ضایعات کارتن و کاغذ جنب میدان بار