آتش سوزی منزل مسکونی واقع در حریم رودخانه سیاهرود قبل از پل شهید عباسپور

آتش سوزی منزل مسکونی واقع در حریم رودخانه سیاهرود قبل از پل شهید عباسپور

1399/12/13   |  اخبار حوادث  |  0 کامنت

آتش سوزی منزل مسکونی واقع در حریم رودخانه سیاهرود قبل از پل شهید عباسپور