صفحه نخست > قوانین و دستور‌العمل‌ها > دستورالعمل ايمني محوطه‌سازی، راه پله،جانپناه،تراس و راه فرار

دستورالعمل ايمني محوطه‌سازی، راه پله،جانپناه،تراس و راه فرار


14 تیر 1395, 01:39. نويسنده: modir
1- تسطیح ومحوطه سازی مجموعه باید طوری انجام پذیرد كه امكان تردد و استقرار خودرو های آتش نشانی جهت انجام عملیات نجات و اطفاء به سهولت میسر باشد.

2- ابعاد درب ورودی محوطـــــه مجموعه باید بگونه ای انتخـــاب گردد كه ورود خودروهای سنگین آتش نشانی به مجموعه امكان پذیر باشد.

3- جهت امكــان انجام عملیـــات بالا برهای آتش نشانی احداث هر گونه سردرب و امثـــالهم در قسمت ورودی محوطه ممنوع می باشد .

4- دهلیز پلكان و چاه آسانسور با ساختار مقاوم حریق دوربندی و از سایر قسمتها مجزا گــردد.

5- اندازه عرض هر مسیر پله حداقل 112 سانتی متر و عرض پاگرد پیش ورودی (لابی) طبقـــات حداقل 150سانتیمتر و عرض پاگرد نیم طبقه استراحت 120 سانتیمتر در نظر گرفته و اجرا شود.

6- اندازه های ارائه شده در نقشه های معماری در خصوص عرض مسیر پله ها ، عرض پاگردها و ابعاد مربوط به پیش ورودی آسانسور ها دقیقا رعایت شود.

7- درب ورودی به دهلیز پلكان در تمامی طبقـات از نوع مقاوم ، دوربند ، خود بسته شو و بدون قفل و بست انتخاب و نصب گردد.

8- باز شدن درب داكتهای تاسیســات ، شوت زباله و هر گونه بازشو دیگر بداخل دهلیز پلكـــان تحت هرشرایطی مجاز نمی باشد.

9- دریچه های شوت زباله موجود در دهلیز پلكان اجرا شده باید كاملا دوربند گردند.

10- ارتباط انباریها با دهلیز پلكان از طریق درب مقاوم حریق خود بسته شو و دوربند قطع گردد.

11- دهلیزهای پلكان درطبقات توسط بازشوهای مناسب از نورو هوای طبیعی بهره مند گردند.

12- ارتفاع نرده پلكان عمومی حداقل 80 سانتیمتر و فاصله حفاظ داخلی (عمودی) حداكثر 10سانتیمتر درنظر گرفته شود.(نصب حفاظ داخلی بصورت افقی مورد تایید نمی باشد.)

13- اطراف پلكان عمومی ابتدا سیمان اندود سپس گچكاری گردد.

14- اجرای انباری در زیر پله ها مجاز نمی باشد.

15- به منظور كاهش وحشت متصرفین از ارتفاع ، اطراف پلكان بوسیله جـــــان پناه با ارتفـــاع حداقل 80 سانتیمتر محافظت گردد.

16- پلكانهــای خروجی باید یك راه بی خطر و بی مـــانع را تا سطح زمین با محــل كاملا امنی فراهم نماید.

17- دسترسی به پلكانهای خارجی در هر طبقه باید از طریق دربهـــای مقاوم و دود بند صورت پذیرد.

18- جهت جلوگیری از ریزش نزولات آسمانی به روی پله های خـــارجی ، مسقف نمــودن این گونه پله ها الزامیست.

19- كف پا گردها و پلكانهای خارجی با ســـازه فلزی باید از نوع ورق فلزی آجدار پوشــش داده شود.

پله دوار:

20 - حداقل اندازه كف (پاخور) هر طبقه 30 سانتیمتر از باریك ترین قسمت 28 ســانتیمتر بوده، از فاصله 30به بعد 90 الی110سانتیمتر طول پلكان موجود باشد.

21- استفاده از پله های مارپیچ در راه های خروجی برای حداكثر 5 نفر مجاز خواهد بود مشروط به آنكه ضوابط زیر رعایت شود:

الف) عرض مفید پله از 65 سانتیمتر كمتر نباشد.
ب) ارتفاع هر پله از 24 سانتیمتر بیشتر نباشد.
ج) ارتفاع مفید پله (قد راه پله) از 200 سانتیمتر كمتر نباشد.
د) اندازه كف (پا خور) هر پله ، در فاصله 30 سانتیمتری از باریك ترین قسمت پله ، حداقل 20 سانتیمتر باشد.
ه) تمام كف پله ها به شكل های یك اندازه باشد.
بازگشت